หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ศูนย์จำหน่ายสินค้าฯ ทต.คอนสาร  
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 044-876-688
 
เริ่มนับ วันที่ 11 พ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด  
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
สร้างและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้คุณภาพ มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ จัดให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีมาตรการในการป้องกันโรคติดต่ออันตรายให้ได้มาตรฐาน  
 
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากระบวนการผลิต การลงทุน การพาณิชย์ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร หัตถกรรมพื้นบ้าน และการรวมกลุ่มอาชีพ  
 
ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนพัฒนา ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร  
 
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน