หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

ศูนย์จำหน่ายสินค้าฯ ทต.คอนสาร  

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 พ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด  
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
สร้างและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้คุณภาพ มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ จัดให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีมาตรการในการป้องกันโรคติดต่ออันตรายให้ได้มาตรฐาน  
 
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากระบวนการผลิต การลงทุน การพาณิชย์ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร หัตถกรรมพื้นบ้าน และการรวมกลุ่มอาชีพ  
 
ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนพัฒนา ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร  
 
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน