ท่านต้องการให้ ทต.คอนสาร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 3 )
15.79%
ด้านสาธารณูปโภค ( 7 )
36.84%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
21.05%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 5 )
26.32%