หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
       
 
       
    ด้านการคมนาคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
    ด้านการผังเมือง
 
       
 
       
    ด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ
    ด้านการจัดสวัสดิการสังคม
    ด้านการยกระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
    ด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 

       
 
       
    ด้านการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน
    ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 

       
 
       
    ด้านส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
    ด้านส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 

       
 
       
    การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

       
 
       
    การพัฒนาส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ละภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

       
 
       
    การใช้มาตรการทางภาษี การจัดทำระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์
    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การประสานความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน