หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพ่อสวน วัดท่าไม้
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นางเรวดี จรรย์โกมล
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
 
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร มีการตั้งบ้านเรือนตามเส้นทางคมนาคมหรือตามถนนที่ผ่านในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาล นอกจากนี้ยังมีการตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนหนาแน่นใกล้วัด โรงเรียนและตลาดสด ลักษณะความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นแบบชนบท คือจะอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 และนับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1 มีวัดทั้งหมด 6 วัดดังนี้
  วัดเจดีย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
  วัดสวนหมาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
  วัดป่าเรไร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
  วัดรัฐถิวัลย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง
  วัดโคกก่องวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านดงบังเหนือ
  วัดราษฎร์สามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านฝายดินสอ

อนุสาวรีย์ จำนวน 1 แห่ง คือ อนุสาวรีย์หมื่นอร่ามคำแหง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่

ศาลเจ้า           จำนวน         2       แห่ง คือ
  ศาลเจ้าเทพารักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
  ศาลปู่หล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหัวนาม่วง

ที่สาธารณะป่าช้าหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน

ที่สาธารณะป่าช้าดงบัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
 
การศึกษาในระบบ เทศบาลตำบลคอนสาร มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง
 
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
รถยนต์ดับเพลิง        จำนวน      1      คัน        บรรจุน้ำได้ 2,000 ลิตร
รถบรรทุกน้ำ            จำนวน      1      คัน        บรรจุน้ำได้ 8,000 ลิตร
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           จำนวน       8        คน แบ่งเป็น