หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนสาร
หลวงพิชิตสงคราม (ปู่หมื่นอร่ามกำแหง)
เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นายกิตติ ภูมิคอนสาร
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร
1
2
3
 
 
 
 
การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร เป็นการคมนาคมขนส่งทางบก โดยจะมีถนนในเขตเทศบาลใช้ในการสัญจร นิยมใช้ในกรณีที่ใช้ระยะทางใกล้ๆ และใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในเขตเทศบาล มีดังนี้
แหล่งน้ำฝน ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน จะทำให้มีฝนตกชุกเป็นระยะเวลานาน 5 เดือนทำให้น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา การทำนาส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลคอนสารในช่วงฤดูฝนเมื่อฝนตกชุก มักก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นผิวหน้าดิน ปัญหาตื้นเขิน และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ทำให้ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง
แหล่งน้ำใต้ดิน โดยส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่เขตเทศบาล เป็นพื้นที่ ที่มีน้ำกร่อยและมีตะกอนสนิมเหล็กเจือปน มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคกันทุกพื้นที่เทศบาลตำบลคอนสาร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 3 ประเภท คือ
    ฝาย           จำนวน        14       แห่ง    ดังนี้
      ฝายน้ำล้น คสล. กกทองหลาง หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ฝายน้ำล้น คสล .ฝายใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ฝายน้ำล้นคสล.เจ้าหล้า หมู่ที่ 3 บ้านหัวนาม่วง
      ฝายนาป่าแซง หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ฝายน้ำล้น คสล. กกหว้า หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ฝายน้ำล้นคสล.หนองตาเหลน หมู่ที่ 3 บ้านฝายดินสอ
      ฝายน้ำล้นคสล.ลำห้วยฝายค้าน หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
      ฝายน้ำล้นคสล.ลำห้วยฝายดินสอ หมู่ที่ 3 บ้านฝายดินสอ
      ฝายน้ำล้นแบบสันมนฝายตู้ปัน หมู่ที่ 2 บ้านดงบัง
      ฝายน้ำล้นแบบสันมนฝายนากอก หมู่ที่ 3 บ้านฝายดินสอ
      ฝายตาหมุน หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อม
      ฝายตู้กลับ หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ฝายกกจำปา หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง
      ฝายตู้เลิศ หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
    ลำห้วย        จำนวน         7       แห่ง    ดังนี้
      ห้วยนาทม หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ห้วยคลองนา หมู่ที่ 1-2 บ้านนาเขิน
      ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านดงบัง
      ห้วยนาเขิน หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ห้วยร่องแอด หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง, หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน
      ห้วยนาป่าแซง หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน, หมู่ที่ 2 ตำบลดงบัง
      ห้วยดง หมู่ที่ 3 บ้านหัวนาม่วง, หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง
    สระ           จำนวน        2       แห่ง    ดังนี้
      สระใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาร
      สระหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน