หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบร้านอาหาร/แผงลอยและผู้ประกอบการในตลาดสดฯ  
 

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคอนสาร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยและผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสาร ประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรืิ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 ให้มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรมอบให้ทุกคน เพื่อเก็บไว้ ณ สถานที่จำหน่ายอาหารของตนและรับชุดกันเปื้อนพร้อมหมวกในวันอบรมด้วย โดยได้อบรมในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เสลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคอนสารโดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 18.03 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย