หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อต่อยอด  
 

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อต่อยอด “ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข” ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการ “ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข” เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบพระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการประมงในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำซึ่งเป็นโปรตีนที่สำคัญของราษฎรในท้องถิ่น การพัฒนาส่งเสริมการประมงให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาและส่งเสริมให้ราษฎรใช้ประโยชน์การดำเนินการจัดการประมง และราษฎรได้รับประโยชน์จากปลาในแหล่งน้ำ เทศบาลตำบลคอนสารพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดฝึกอบรมเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคอนสารได้ร่วมรักสมดุลระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำธรรมชาติในท้องถิ่น โดยการปล่อยพันธ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ขยายพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำที่ได้จากการบริหารจัดการตามโครงการฯ ในการยังชีพและสร้างรายได้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายคมสันต์ รองเมือง ปลัดอาวุโสอำเภอคอนสาร เป็นประธานในพิธี และนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสารกล่าวรายงาน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดป่าเรไร

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 17.13 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 210 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย