หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔)  
 

ด้วยเทศบาลตำบลคอนสาร มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความสำคัญที่ต้องดำเนินการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) ของเทศบาลตำบลคอนสาร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) ของเทศบาลตำบลคอนสาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสวนพลูเทศบาลตำบลคอนสาร โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 11.11 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 182 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย